مجله تخصصی معماری حامی نو

ساختمان اداری کارخانه ی درخشان قطعه ساز سپاهان DGS Co Office Building

ساختمان اداری کارخانه ی درخشان قطعه ساز سپاهان DGS Co Office Building
طراحان این ساختمان : علی دهقانی ، علی سلطانی و عاطفه کرباسی هستند و مکان آن شهر نجف آباد استان اصفهان می باشد.
مقاله های بیشتر از معماری

این بنا نامزد گروه عمومی در معمار ۹۱ و همچنین برگزیده ساختمان های اداری و تجاری در جایزه طراحی و معماری نما ۹۱ می باشد. که در ادامه به گزارشی تصویری از آن می پردازیم.

 

 عکس ها ، پلان ها و نقشه هایی که از ساختمان اداری کارخانه ی درخشان قطعه ساز سپاهان در این مطلب قرار داده شده اند می توانند برای نمونه موردی داخلی ساختمان های اداری در درس طرح معماری برای دانشجویان مفید واقع شوند.

 

 

 • ساختمان اداری کارخانه ی درخشان قطعه ساز سپاهان DGS Co Office Building
  تصویر شماره 1 :: ساختمان اداری کارخانه ی درخشان قطعه ساز سپاهان DGS Co Office Building
 • ساختمان اداری کارخانه ی درخشان قطعه ساز سپاهان DGS Co Office Building
  تصویر شماره 2 :: ساختمان اداری کارخانه ی درخشان قطعه ساز سپاهان DGS Co Office Building
 • ساختمان اداری کارخانه ی درخشان قطعه ساز سپاهان DGS Co Office Building
  تصویر شماره 3 :: ساختمان اداری کارخانه ی درخشان قطعه ساز سپاهان DGS Co Office Building
 • ساختمان اداری کارخانه ی درخشان قطعه ساز سپاهان DGS Co Office Building
  تصویر شماره 4 :: ساختمان اداری کارخانه ی درخشان قطعه ساز سپاهان DGS Co Office Building
 • ساختمان اداری کارخانه ی درخشان قطعه ساز سپاهان DGS Co Office Building
  تصویر شماره 5 :: ساختمان اداری کارخانه ی درخشان قطعه ساز سپاهان DGS Co Office Building
 • ساختمان اداری کارخانه ی درخشان قطعه ساز سپاهان DGS Co Office Building
  تصویر شماره 6 :: ساختمان اداری کارخانه ی درخشان قطعه ساز سپاهان DGS Co Office Building
 • ساختمان اداری کارخانه ی درخشان قطعه ساز سپاهان DGS Co Office Building
  تصویر شماره 7 :: ساختمان اداری کارخانه ی درخشان قطعه ساز سپاهان DGS Co Office Building
تبلیغ با میترا رنک