مجله تخصصی معماری حامی نو

جایزه معماری AIM 2013 با عنوان بازسازی پس از زلزله

جایزه معماری AIM 2013 با عنوان بازسازی پس از زلزله
مسابقه معماری AIM (Architecture In Mission( در سال 2013 با عنوان: بازسازی مناطق پس از زلزله برگزار شد که طرح هایی در بخش های مختلف مسابقه جایزه را از آن خود کردند.
مقاله های بیشتر از معماری

این مسابقه در 4 بخش : برنامه ریزی منظر روستایی، بازسازی معمارانه، بازسازی معماری نوآورانه و توسعه پایدار به برندگان جوایزی را اعطا کرد که اسامی برندگان در هر بخش به همراه پروژه ها در ادامه ی این مطلب آورده شده اند.

 

 

جایزه ی بخش برنامه ریزی منظر روستایی:

Scenic Village Planning Award / Zhe Peng, Zhenru Zhou, Zhang Qu (Tsinghua University)

 

 جایزه معماری AIM 2013 با عنوان بازسازی پس از زلزله

 

جایزه معماری AIM 2013 با عنوان بازسازی پس از زلزله

 

جایزه معماری AIM 2013 با عنوان بازسازی پس از زلزله

 

جایزه معماری AIM 2013 با عنوان بازسازی پس از زلزله

 

 

 

جایزه ی بخش بازسازی معمارانه:

Architecture Renovation Award / Tianxiang Zhang, Hai Xie, Xiaoxu Yan, Lin Yang (Tianjing University)

 

 

جایزه معماری AIM 2013 با عنوان بازسازی پس از زلزله

 

جایزه معماری AIM 2013 با عنوان بازسازی پس از زلزله

 

جایزه معماری AIM 2013 با عنوان بازسازی پس از زلزله

 

جایزه معماری AIM 2013 با عنوان بازسازی پس از زلزله

 

 

 

جایزه بخش بازسازی معماری نوآورانه:

Innovative Production Award / Pengwei Xing, Wei Liu, Junhao Huang, Yulong Li, Puzhao Qiu, Xiaotian Luo, Chang Liu, Wanyu Wu, Jinhai Wu (South China University of Technology)

 

 

جایزه معماری AIM 2013 با عنوان بازسازی پس از زلزله

 

جایزه معماری AIM 2013 با عنوان بازسازی پس از زلزله

 

جایزه معماری AIM 2013 با عنوان بازسازی پس از زلزله

 

جایزه معماری AIM 2013 با عنوان بازسازی پس از زلزله

 

 

جایزه بخش توسعه پایدار:

Sustainable Development Award / Xiaoxiao Dong (Tsinghua University), Yu Jing (Huazhong University of Science and Technology)

 

 

جایزه معماری AIM 2013 با عنوان بازسازی پس از زلزله

 

جایزه معماری AIM 2013 با عنوان بازسازی پس از زلزله

 

جایزه معماری AIM 2013 با عنوان بازسازی پس از زلزله

 

جایزه معماری AIM 2013 با عنوان بازسازی پس از زلزله

 

تبلیغ با میترا رنک