مجله تخصصی معماری حامی نو

آرمان شهرگرایی

آرمان شهرگرایی
آرمان شهر برای نخستین بار توسط توماس موردر سال 1516 در کتابی به همان عنوان بکار گرفته شد.
مقاله های بیشتر از معماری
در طول تاریخ شناخت شهر از طریق کارکرد آن از اعتبار سیاسی و حکومتی برخوردار بوده است بویژه که از ابتدای پیدایش شهر ها، شهر با نقش اداری سیاسی ومذهبی شناخته می شد بنابرین اولین شهر ها دارای نقش اداری سیاسی بودند.لیکن امروزه شهر ها دارای کارکردهای متنوعی بویژه کارکردهای اقتصادی-صنعتی و خدماتی می باشند.
 
شهر چیست؟

در طول تاریخ شناخت شهر از طریق کارکرد آن از اعتبار سیاسی و حکومتی برخوردار بوده است بویژه که از ابتدای پیدایش شهر ها، شهر با نقش اداری سیاسی ومذهبی شناخته می شد بنابرین اولین شهر ها دارای نقش اداری سیاسی بودند.لیکن امروزه شهر ها دارای کارکردهای متنوعی بویژه کارکردهای اقتصادی-صنعتی و خدماتی می باشند.

از دو جنبه می توان به انواع شهر ها پرداخت:

الف-کارکرد و نقش
ب-اندازه و وسعت

طراحی شهری

طراحی شهری در مفهوم عالی و وسیع خود باید به دو نوع اصلی نیاز های شهر یعنی نیاز های عملکردی و نیاز های زیبا شناختی پاسخ گوید از این نظر فرایند طراحی شهری از دو روند طراحی حسی و طراحی منطقی به هم آمیخته است.اما در عمل طراحی شهر یا بیشتر مقهور ضرورت های کمی و فنی می شود و یا به افسون شکل گرایی (فرمالیسم) اسیر می شوند.

آرمان شهرگرایی

آرمان شهر برای نخستین بار توسط توماس موردر سال 1516 در کتابی به همان عنوان بکار گرفته شد. پیشتر مفهوم های مشابهی از این واژه در آرای فلاسفه یونان باستان(افلاطون و ارسطو)عرضه شده و در فلسفه اسلامی از ان به عنوان مدینه فاضله یاد شده.

از جمله معماران آرمان شهرگرایی

لو کوربوزیه                               شهر چندیگار هند
لوچیو کوستا                             شهر برزیلیا
اسکار نیمایر                             شهر برزیلیا


نظر لوکوربوزیه

لوکوربوزیه شهر های آینده را شهرهایی تجسم نمود که از آسمانخراشهای عظیم و مرتفع تشکیل شده است.در هر یک از این آسمانخراشهای چند عملکردی حدود صد هزار نفر زندگی خواهند کرد.بر اساس این نظریه در 50 میلادی دو شهر مهم طراحی و اجرا شد.یکی شهر چندیگار در هند بود که توسط خود کوربوزیه طراحی شد.برای طرح این شهر کوربوزیه از جدیدترین ظوابط شهر سازی و معماری مدرن که عمدتا“ خود او مسئول تبیین آنها بود استفاده کرد.

شهر برزیلیا

دومین شهری که توسط عقاید کوربوزیه طراحی شد شهر برزیلیا پایتخت برزیل بود که توسط لوچیو کوستا و اسکار نیمایر در سال 1957 طراحی شد.همچنین ساختمان طراحی شده توسط نورمن فاستر معمار سبک های-تک به نام برج هزاره توکیو 1989 در ساحل شهر توکیورا می توان نمونه کاملی از برج های چند منظوره نظریه کوربوزیه تلقی کرد.

تبلیغ با میترا رنک