مجله تخصصی معماری حامی نو

ارزیابی اثرات کالبدی فضایی برج سازی در تهران

ارزیابی اثرات کالبدی فضایی برج سازی در تهران
مقاله ی ارزیابی اثرات کالبدی فضایی برج سازی در تهران نوشته ی دکتر محمد مهدی عزیزی استادیار گروه شهرسازی دانشکده ی هنرهای زیبا می باشد که در مجله ی هنرهای زیبا به چاپ رسیده است.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

چکیده:

 

شهر تهران در سال های اخیر مواجه با تغییرات عمده ای در ساختار کالبدی فضایی بوده است. فعالیت های برج سازی یال های اخیر را می توان به عنوان یکی از بارزترین مراحل در روند تغییرات فوق تجزیه و تحلیل کرد.

 

اگرچه برج سازی می تواند به بخشی از مسائل شهری نظیر کمبود زمین و مسکن تا حدی پاسخ دهد، اما این پدیده می تواند مسائلی را نیز به دنبال داشته باشد. در این راستا، ارزیابی برج های احداث شده می تواند به شناخت نقاط قوت و ضعف این پدیده منجر شود.

 

مقاله ی حاضر ضمن تبیین فعالیت های برج سازی در تهران، به ارزیابی اثرات کالبدی-فضایی برج ها در محلات فرمانیه و کامرانیه پرداخته و پس از شناخت نقاط قوت و ضعف آن، به ارائه اصول و معیارهای کلی در جهت این فعالیت می پردازد.

 

 

برای دانلود فایل PDF اصل مقاله ی ارزیابی اثرات کالبدی فضایی برج سازی در تهران نوشته ی دکتر محمد مهدی عزیزی اینجا کلیک کنید.

تبلیغ با میترا رنک