مجله تخصصی معماری حامی نو

معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری

معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
در اداراتی که فعالیت جمعی و کارهای گروهی به نوعی بر روند پیشرفت کار و کارایی بیشتر کارمندان موثر است دکوراسیون باز بیش از ادارات دیگر توصیه می شود. حتی فضاهایی که احتاج به محصوریت بیشتری دارند را می تواند با کابین های شیشه ای طراحی کرد تا بدین طریق بتوان بر مشارکت بصری افزود.
مقاله های بیشتر از دکوراسیون داخلی

ایجاد دکوراسیون باز و تقسیمات فضایی آزاد برای مکان های اداری بستگی به نوع فعالیت و ضرورت حیطه بندی هر مکان دارد. در اداراتی که فعالیت جمعی و کارهای گروهی به نوعی بر روند پیشرفت کار و کارایی بیشتر کارمندان موثر است دکوراسیون باز بیش از ادارات دیگر توصیه می شود. حتی فضاهایی که احتاج به محصوریت بیشتری دارند را می تواند با کابین های شیشه ای طراحی کرد تا بدین طریق بتوان بر مشارکت بصری افزود.

نکته ی دیگری که می تواند در طراحی داخلی و دکوراسیون فضاهای اداری مورد توجه قرار گیرد تنوع پارتیشن بندی فضاهایی است که برای کارکنان در نظر گرفته می شود. با توجه به خشک و بی روح بودن فعالیت ها در بسیاری از فضاهای اداری، ترکیب پلان با یک پارتیشن بندی و دکوراسیون متنوع می تواند در راندمان کارکنان تاثیر به سزایی داشته باشد.

محيط كار در سازمانها از موضوعات مهمي است كه پيوسته مطرح بوده و بر اهميت و چگونگي ايجاد محيطي مناسب و كارا براي نيروهاي انساني تاكيد مي شود؛ يك محيط خوب، مي‌تواند بر رشد ارزشهاي پرسنل و افزايش توان و بهره وري آنان اثرگذار باشد.

امروز با پيچيده‌تر شدن ساختار و عملكرد سازمانها، سازماندهي محيط كار و ايجاد محيطي آرام و بهره‌ور، طوري كه منجر به فعال شدن بيشتر نيروي انساني، شادابي آنها، حذف خطرات احتمالي، افزايش كيفيت در كار، كاهش افسردگي‌ها، رشد خدمات مثبت و در نهايت دستيابي به بهره‌وري مورد نظر شود، از دغدغه هاي مديران اجرايي و سرپرستان سازمانها است.

 

در ادامه نمونه ای از دکوراسیون داخلی یک فضای اداری که بسیار جذاب طراحی شده است را به نمایش می گذاریم.

 

 

 • معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
  تصویر شماره 1 :: معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
 • معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
  تصویر شماره 2 :: معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
 • معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
  تصویر شماره 3 :: معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
 • معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
  تصویر شماره 4 :: معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
 • معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
  تصویر شماره 5 :: معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
 • معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
  تصویر شماره 6 :: معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
 • معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
  تصویر شماره 7 :: معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
 • معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
  تصویر شماره 8 :: معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
 • معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
  تصویر شماره 9 :: معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
 • معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
  تصویر شماره 10 :: معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
 • معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
  تصویر شماره 11 :: معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
 • معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
  تصویر شماره 12 :: معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
 • معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
  تصویر شماره 13 :: معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
 • معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
  تصویر شماره 14 :: معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
 • معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
  تصویر شماره 15 :: معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
 • معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
  تصویر شماره 16 :: معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
 • معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
  تصویر شماره 17 :: معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
 • معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
  تصویر شماره 18 :: معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
 • معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
  تصویر شماره 19 :: معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
 • معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
  تصویر شماره 20 :: معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
 • معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
  تصویر شماره 21 :: معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
 • معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
  تصویر شماره 22 :: معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
 • معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
  تصویر شماره 23 :: معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
 • معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
  تصویر شماره 24 :: معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
 • معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
  تصویر شماره 25 :: معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
 • معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
  تصویر شماره 26 :: معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
 • معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
  تصویر شماره 27 :: معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
 • معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
  تصویر شماره 28 :: معماری داخلی و دکوراسیون یک فضای اداری
تبلیغ با میترا رنک