مجله تخصصی معماری حامی نو

تحلیل علت های وجودی ساخت باغ ایرانی

تحلیل علت های وجودی ساخت باغ ایرانی
باغ ایرانی از منظرهای گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته و عناصر و اجزای آن به تفصیل، بررسی و تحلیل گردیده است. این تحلیل ها اگرچه مبنای وجودی ساخت باغ را بر ما روشن ساخته است، اما به دلیل ابهام در شناخت نوع ارتباط بین متغیرها و همچنین برخی تفسیرهای معنایی و هستی شناسانه، ابهاماتی در خوانش آن ایجاد گردیده است.
مقاله های بیشتر از منظر

مقاله ی تحلیل علت های وجودی ساخت باغ ایرانی نوشته ی حسنعلی پورمند و احمدرضا کشتکار قلانی می باشد.

 

چکیده:

 

باغ ایرانی از منظرهای گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته و عناصر و اجزای آن به تفصیل، بررسی و تحلیل گردیده است. این تحلیل ها اگرچه مبنای وجودی ساخت باغ را بر ما روشن ساخته است، اما به دلیل ابهام در شناخت نوع ارتباط بین متغیرها و همچنین برخی تفسیرهای معنایی و هستی شناسانه، ابهاماتی در خوانش آن ایجاد گردیده است.

 

یکی از روش های تحلیل زیبایی شناختی هنر استفاده از علت های وجودی است، تحلیل بر اساس علت های وجودی صرفا یک شیوه جهت خوانش اثر بوده و به شناسایی برخی متغیرها و روابط بین آن ها و همچنین کشف مبنای وجودی ساخت کمک خواهد نمود تا بدین ترتیب به شیوه ی دیگری از شناخت دست یابیم.

 

برای دانلود فایل PDF اصل مقاله ی تحلیل علت های وجودی ساخت باغ ایرانی اینجا کلیک کنید.

تبلیغ با میترا رنک