مجله تخصصی معماری حامی نو

آموزش شهرسازی در کشورهای مشترک المنافع کمتر توسعه یافته: ارزیابی

آموزش شهرسازی در کشورهای مشترک المنافع کمتر توسعه یافته: ارزیابی
مقاله ی آموزش شهرسازی در کشورهای مشترک المنافع کمتر توسعه یافته: ارزیابی، ترجمه ی: دکتر محمد مهدی عزیزی استادیار دانشکده هنرهای زیبا گروه آموزشی شهرسازی است که در مجله هنرهای زیبا به چاپ رسیده است.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

پیشگفتار مترجم:

 

رشد و تحولات عظیم جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی در جوامع رو به رشد و ضرورت هدایت و کنترل ساختار فضایی شهر ، روستا و منطقه منجر به تاسیس دوره های شهرسازی به عنوان شاخه ی مستقلی از علم و دانش های نوین شده است. در قالب فرآیند چنین برنامه ای، ضروری است ارزیابی لازم از میزان نیل به اهداف و نیز شناخت نقاط قوت و ضعف به عمل آید.

 

نظر به نو بودن رشته شهرسازی در ایران و نیز فقدان تحقیقات در زمینه ارزیابی نتایج حاصل از تاسیس رشته، مفید دانسته شده تا ازتجربه سایر کشورها بهره گرفته شود.

 

برای دانلود فایل PDF اصل مقاله ی  آموزش شهرسازی در کشورهای مشترک المنافع کمتر توسعه یافته: ارزیابی، به ترجمه ی دکتر محمد مهدی عزیزی اینجا کلیک کنید.

تبلیغ با میترا رنک