مجله تخصصی معماری حامی نو

خانه ای با بام سبز

خانه ای با بام سبز
در این مطلب به تحلیل نمونه ای موردی از خانه ای واقع در لئون اسپانیا می پردازیم که دارای بامی سبز است و به سبک معماری چینی ساخته شده است.
مقاله های بیشتر از معماری

این پروژه ی مسکونی شامل خانه ای است که با حداقل بودجه و حداکثر امکانات ساخته شده است. این مدل فضایی الهام گرفته شده از معماری چینی با سه اتاق مرتبط به هم ، یک فضای صمیمی را تشکیل می دهند. اتاق ها به طور مجزا به هم متصل شده اند.

 

این پروژه یک خانه ی پایدار از نظر انرژی است که در زمستان فضایی گرم و در تابستان دارای فضایی خنک می باشد. در ادامه با قرار دادن عکس هایی از این پروژه و همچنین نقشه های آن سعی کردیم تا شما را با این خانه ی پایدار بیشتر آشنا کنیم.

 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 1 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 2 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 3 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 4 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 5 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 6 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 7 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 8 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 9 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 10 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 11 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 12 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 13 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 14 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 15 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 16 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 17 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 18 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 19 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 20 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 21 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 22 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 23 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 24 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 25 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 26 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 27 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 28 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 29 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 30 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 31 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 32 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 33 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 34 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 35 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 36 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 37 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 38 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 39 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 40 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 41 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 42 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 43 :: خانه ای با بام سبز
 • خانه ای با بام سبز
  تصویر شماره 44 :: خانه ای با بام سبز
تبلیغ با میترا رنک