مجله تخصصی معماری حامی نو

پروژه ی معماری در حاشیه

پروژه ی معماری در حاشیه
پروژه ″معماری در حاشیه″ که در برزیل شکل گرفته است، پروژه ایست برای زنان
مقاله های بیشتر از اخبار معماری

کسری مسکن همواره یک کابوس برای خانواده های کم درآمد بوده است. در برزیل این مشکل به طورعمده برای زنان و کودکان تشدید می شود و برای رفع آن در جستجوی سقفی به سمت حاشیه می روند. حاشیه تنها مرز یک شهر نیست. حاشیه ی قانون است، حاشیه ی سرگرمی است، حاشیه ی فرهنگ است و حاشیه ی احترام.


در این پروژه که مقیاس انسانی، پروژه "معماری در حاشیه" را توضیح می دهد؛ یک گروه از زنان که در معماری آموزش دیده اند، دانش و نگرش خود را با زنان محلات محروم به اشتراک می گذارند تا با کمک خود آن برایشان سقفی ساخته شود و در آن فراتر از آموختن چگونگی ساخت یک سرپناه، مهارت کسب اعتماد به نفس و شجاعت را می آموزند.

  • پروژه ی معماری در حاشیه
    تصویر شماره 1 :: پروژه ی معماری در حاشیه
تبلیغ با میترا رنک