مجله تخصصی معماری حامی نو

پیچیدگی های شهری به روایت تصویر

پیچیدگی های شهری به روایت تصویر
بعد از ظهر شهری با Cinta Vidal
مقاله های بیشتر از گرافیک

این مجموعه اشاره ای است به گستردگی و پیچیدگی های زندگی شهری، تناقضات، زیبایی فریبنده و عادت کردن به آن که در عین مفید بودن آسیب زننده است.

 • پیچیدگی های شهری به روایت تصویر
  تصویر شماره 1 :: پیچیدگی های شهری به روایت تصویر
 • پیچیدگی های شهری به روایت تصویر
  تصویر شماره 2 :: پیچیدگی های شهری به روایت تصویر
 • پیچیدگی های شهری به روایت تصویر
  تصویر شماره 3 :: پیچیدگی های شهری به روایت تصویر
 • پیچیدگی های شهری به روایت تصویر
  تصویر شماره 4 :: پیچیدگی های شهری به روایت تصویر
 • پیچیدگی های شهری به روایت تصویر
  تصویر شماره 5 :: پیچیدگی های شهری به روایت تصویر
 • پیچیدگی های شهری به روایت تصویر
  تصویر شماره 6 :: پیچیدگی های شهری به روایت تصویر
 • پیچیدگی های شهری به روایت تصویر
  تصویر شماره 7 :: پیچیدگی های شهری به روایت تصویر
 • پیچیدگی های شهری به روایت تصویر
  تصویر شماره 8 :: پیچیدگی های شهری به روایت تصویر
 • پیچیدگی های شهری به روایت تصویر
  تصویر شماره 9 :: پیچیدگی های شهری به روایت تصویر
تبلیغ با میترا رنک