مجله تخصصی معماری حامی نو

چیدمان Zeller & Moye

چیدمان Zeller & Moye
چیدمان Zeller & Moye با عنوان popo برای هفته ی طراحی مکزیک 2017
مقاله های بیشتر از معماری

چیدمان popo همچون منظره ای مصنوعی از ساختمان سازی بر روی کوه های آتشفشانی دره ی مکزیک می باشد و مصالح به کار رفته در آن بلوک هایی ساخته شده در همان منطقه می باشد.

  • چیدمان Zeller & Moye
    تصویر شماره 1 :: چیدمان Zeller & Moye
  • چیدمان Zeller & Moye
    تصویر شماره 2 :: چیدمان Zeller & Moye
  • چیدمان Zeller & Moye
    تصویر شماره 3 :: چیدمان Zeller & Moye
تبلیغ با میترا رنک