مجله تخصصی معماری حامی نو

سازه ای بلند پروازانه در قلب تاریخی شهری در شمال انگلیس

سازه ای بلند پروازانه در قلب تاریخی شهری در شمال انگلیس
در این طراحی مردم محلی شهر خود را به گونه های جدید و به یادماندنی تجربه می کنند.
مقاله های بیشتر از معماری

همکاری معمار شیلیایی pezo von ellrichshausen و هنرمند سوییسی felice varini برای خلق سازه ای بلند پروازانه در قلب تاریخی شهری در شمال انگلیس. در این طراحی مردم محلی شهر خود را به گونه های جدید و به یادماندنی تجربه می کنند.

 • سازه ای بلند پروازانه در قلب تاریخی شهری در شمال انگلیس
  تصویر شماره 1 :: سازه ای بلند پروازانه در قلب تاریخی شهری در شمال انگلیس
 • سازه ای بلند پروازانه در قلب تاریخی شهری در شمال انگلیس
  تصویر شماره 2 :: سازه ای بلند پروازانه در قلب تاریخی شهری در شمال انگلیس
 • سازه ای بلند پروازانه در قلب تاریخی شهری در شمال انگلیس
  تصویر شماره 3 :: سازه ای بلند پروازانه در قلب تاریخی شهری در شمال انگلیس
 • سازه ای بلند پروازانه در قلب تاریخی شهری در شمال انگلیس
  تصویر شماره 4 :: سازه ای بلند پروازانه در قلب تاریخی شهری در شمال انگلیس
 • سازه ای بلند پروازانه در قلب تاریخی شهری در شمال انگلیس
  تصویر شماره 5 :: سازه ای بلند پروازانه در قلب تاریخی شهری در شمال انگلیس
 • سازه ای بلند پروازانه در قلب تاریخی شهری در شمال انگلیس
  تصویر شماره 6 :: سازه ای بلند پروازانه در قلب تاریخی شهری در شمال انگلیس
تبلیغ با میترا رنک